Hizmetlerimiz / Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş Sağlığı Hizmeti

İşyeri Hekimliği Hizmeti

• Yıllık İş Sağlığı Çalışma Planı

• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

• İş Sağlığı, Hijyen, Bulaşıcı Hastalıklar ve Genel Sağlık Eğitimleri

• İş sağlığı, Hijyen, Toplu Korunma Yöntemleri ile Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili Önerilerde bulunmak ve Eğitim vermek

• Sabit ve Mobil Sağlık Taraması

• Çalışanların İşe Giriş, İşe Dönüş ve Periyodik Sağlık Muayenelerinin Yapılması

• Çalışma Ortamlarının Ortam Ölçümleri ile Kişisel Maruziyet Ölçümlerinin Yapılmasının Sağlanması

• Poliklinik Hizmeti

• İş Kazası ve Meslek hastalıklarının Takibi

• Portör Muayenelerinin Yapılması

• Çalışanların sağlık kontrol ve tetkik sonuçlarının özlük dosyalarında saklanmasının takip edilmesi

• Yıllık Değerlendirme Raporunun hazırlanması

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

• Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

• Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

• İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

• Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

• İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

• İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

• İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Başvuru Formu

Teklif almak için lütfen arayın veya tıklayınız...